బ్లాగాడిస్తా బ్లాగర్ శ్రీ రవి వారి శ్రీమతి ఫణి జ్యోతి గార్లు కుమార్తె చి.సంహిత పేరు మీద 12,000/- విరాళం అందించారు. పిల్లల తరఫున వీరందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.
ఈ మధ్య జరిగిన హృదయ స్పందన కార్యక్రమానికి కూడా వారు 20,000/- విరాళం ఇచ్చారు.


Read More

donations and expenditure details of HRUDAYA SPANDANA
Amount raised from ticket sales : 2,26,600/-
donations from...
bloggers..........................................1,00,000/-
online friends.....................................25,000/-
Sri. Venkatadri...................................10,000/-
Smt. Priyanka & Sri. Mukesh ............. 5,000/-
Sri. Subbareddy & Smt. Lakshmi...... 10,000/-
Sri. Narayana Reddy........................ 50,000/-
----------------------------------------------------------- 
Total................................................4,26,600/-
pending amount.................................80,000/-
total expenditure for the praogramme is raised from sponsors. net donations credited to JEEVANI 4,26,600/- + 80,000/-
on behalf of JEEVANI children we thank one and all who helped.


Read More

Blog Archive

Followers