మిత్రులారా డైలీ బ్యాలెన్సు షీటు అని టెంప్లేట్లో ఉన్న పై శీర్షిక ఎందుకో అప్డేట్ కావడం లేదు. అందుకే ఇక్కడ అన్నీ పొందుపరుస్తున్నాము.


DECEMBER 2010 DAILY BALANCE SHEET

Balance as on 30-11-10 22,203/-

01-12-10 - Expenditure 1000/- office asst. salary 21,203/-
02-12-10 - 200/- CHNDRA SEKHAR REDDY, 200/- K.SUDHEER, 500/- SV.PRASAD REDDY 22,103/-

NOVEMBER 2010 DAILY BALANCE SHEET

Balance as on 31-10-10 18575 /-

01-11-10 - Expenditure 1000/- office asst. salary 17,575/-
02-11-10 - 300/- UMADEVI, KRISHNA MURTHY, SUGUNA 17,875/-
03-11-10 - 6000/- A.SAMBASIVA REDDY, expenditure - dress for children 6000/- 17,875/-
04-11-10 - 2000/- J.SOLOMAN RAJU 19,875/-
05-11-10 - 2000/- NAGIREDDY 21,875/-
06-11-10 - 500/- SUNIL 22,375/-
07-11-10 - expenditure for meeting 2502/- ( 19,873/-)
08-11-10 - 1200/- USHA RANI 21,073/-
09-11-10 - 1000/- RAMANA REDDY 22,073/-
10-11-10 - expenditure 220/- documents for auditing 21,853/-
11-11-10 - 3000/- J.NIRMALA DEVI 24,853/-
12-11-10 - 1000/- SRINATH, 1000/- VIKRAM, 600/-RAMSESH 27,453/-
13-11-10 - 600/- HANUMAN CHOWDARY, 500/- PURNACHANDRA RAO 28553/-
14-11-10 - expenditure 2000/- school fees 26553/-
15-11-10 - 10,000/- deposited in ANDHRA BANK as corpus fund 16,553/-
16-11-10 - 600/- CHANAKYA , 400/- FAYAZ, 500/- UMA MAHESH 18,053/-
17-11-10 - 300/- KEERTHI CHOWDARY, OBULESU 200/- 18,553/-
18-11-10 - expenditure boxes, books, cosmetics etc... 1800/- 16753/-
19-11-10 - NIL
20-11-10 - NIL
21-11-10 - NIL
22-11-10 - 2200/- STAFF, RAJENDRA Mpl. HIGH SCHOOL,ATP 18953/-
23-11-10 - NIL
24-11-10 - NIL
25-11-10 - NIL
26-11-10 - 500/- Chi. PRAGNA 19,453/-
27-11-10 - 200/- M.SURESH REDDY, 350/-D.AMAREENDER REDDY, 200/- SREE HARSHA 20,203/-
28-11-10 - 100/- D.SANTOSH, 100/- K.PARAMESH, 100/- ANIL KUMAR REDDY 20,503/-
29-11-10 - 200/- K.ABHILASH, 100/- K.MAHESH, 200/- SATISH DHANUNJAYA 21,003/-
30-11-10 - 200/- RAM MOHAN NAIDU, 1000/- PRASANNA, RAGHAVENDRA 22,203/-
OCTOBER 2010 - DAILY BALANCE SHEET

BALANCE AS ON 30.09.2010 20,505 /-

01- 10- 10- EXPENDITURE OFFICE Asst SALARY 1000/- ( 19,505/- )
02- 10- 10- 1000/- ( YUGANDHAR) 20,505/-
03- 10- 10- 300/- UMA DEVI, KRISHNA MURTHY, SUGUNA 20,805/-
04- 10- 10- NIL
05- 10- 10- NIL
06- 10- 10- NIL
07- 10- 10- NIL
08- 10- 10- expenditure 1000/- amendment registration 19,805/-
09- 10- 10- NIL
10- 10- 10- NIL
11- 10- 10- NIL
12- 10- 10- NIL
13- 10- 10- NIL
14- 10- 10- NIL
15- 10- 10- NIL
16- 10- 10- 7670/- SURESH REDDY & FRIENDS ( 27,475/- )
17- 10- 10- 2000/- KARTHIK ( 29,475/- )
18- 10- 10- 10,000/- RAGHAVA REDDY ( 39,475/- )
19- 10- 10- EXPENDITURE SCHOOL FEES 20,000/- ( 19,475/- )
20- 10- 10- 500/- RV.RAMANA MURTHY ( 19,975/- )
21- 10- 10- NIL
22- 10- 10- 500/- SRINIVASULA REDDY ( 20,475/- )
23- 10- 10- 2100/- expenditure note books, cosmetics etc... ( 18,375/- )
24- 10- 10- NIL
25- 10- 10- NIL
26- 10- 10- NIL
27- 10- 10- NIL
28- 10- 10- NIL
29- 10- 10- 200/- KVN. REDDY ( 18,575/- )
30- 10- 10- NIL
31- 10- 10- NIL
SEPTEMBER 2010 - DAILY BALANCE SHEET

BALANCE AS ON 31.08.2010 18,615 /-

01- 09-10 - 500/- Alla Bakash, Umadevi, Krishna murthy, Suguna ( 19,115 /- )
02- 09-10 - expenditure 1000/- ofice asst. salary ( 18,115 /- )
03- 09-10 - expenditure medical satish,akanksha 670 /- ( 17,445 /- )
04- 09-10 - 3320/- RESIDENTS SANTOSH NAGAR, KURNOOL ( 20,765 /- )
05- 09-10 - 500/- V. RAJU (21,265 /- )
06- 09-10 - NIL
07- 09-10 - mustaq 500/- ( 21,765 /-)
08- 09-10 - NIL
09- 09-10 - NIL
10- 09-10 - NIL
11- 09-10 - suresh reddy & co 7000/- ( 28,765/- )
12- 09-10 - NIL
13- 09-10 - NIL
14- 09-10 - shafi 100/- ( 28,865/- )
15- 09-10 - expenditure 7000/- school fees ( 21,865/- )
16- 09-10 - expenditure 300/- brush,paste etc.. ( 21,565/- )
17- 09-10 - 1000/- j.victor ( 22,565/- )
18- 09-10 - NIL
19- 09-10 - 3300/- ( RMHS STAFF) 25,865/-
20- 09- 10- 4640/- ( STUDENTS OF SRIT ) 30,505/-
21- 09- 10- NIL
22- 09- 10- expenditure school fees 10,000/- ( 20,505/- )
23- 09- 10- NIL
24- 09- 10- NIL
25- 09- 10- NIL
26- 09- 10- NIL
27- 09- 10- NIL
28- 09- 10- NIL
29- 09- 10- NIL
30- 09- 10- NIL
AUGUST 2010 - DAILY BALANCE SHEET

BALANCE AS ON 31.07.2010 21,691/-


01- 08-10 - NIL
02- 08-10 -
expenditure 5000/- school fees ( 16,691 /- )
03- 08-10 - 200/- uma devi, suguna
04- 08-10 - expenditure 410/- medical bill lavanya ( 16,291 /- )
05- 08-10 - NIL
06- 08-10 - expenditure soaps, oils etc.. 526/- ( 15,765 /- )
07- 08-10 - expenditure 1000/- office asst. salary ( 14,765 /- )
08- 08-10 - 500/- ramana murthy ( 15,265 /- )
09- 08-10 - expenditure progress report fees 190/- ( 15,075/- )
10- 08-10- 100/- shafi (15,175/- )
11- 08-10- NIL
12- 08-10- NIL
13- 08-10- 200/- KVN. REDDY ( 15,375/-)
14- 08-10- NIL
15- 08-10- NIL
16- 08-10- 500/- RAMA KRISHANA ( 15,875/- )
17- 08-10- expenditure 310/- hemanth medical ( 15,565 /- )
18- 08-10- NIL
19- 08-10- NIL
20- 08-10- NIL
21- 08-10- NIL
22- 08-10- 1000/- P.RAM MOHAN ( 16,565 /- )
23- 08-10- NIL
24- 08-10- NIL
25- 08-10- NIL
26- 08-10- 2500/- RAMA LAKSHMAMMA ( 19,065 /- )
27-08- 10- NIL
28-08- 10- NIL
29-08- 10- NIL
30-08- 10- NIL
31-08- 10- expendture notebooks, pencils etc... 450/- ( 18615 /- )

Read More

Blog Archive

Followers