విజయవాడకు చెందిన కిరణ్ జీవనికి 13,000/- విరాళం అందించారు. దీన్ని స్కూల్ ఫీజుకు వినియోగించాము. కిరణ్ గారికి జీవని పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెల్పుతున్నాము.
JANUARY 2011 DAILY BALANCE SHEET

Balance as on 31-12-10 19,183/-

01-1-11 - Expenditure 1000/- office asst. salary 18,183/-
02-1-11 - 200/- CHANUKYA, 200/- HANUMAN CHOWDARY, 100/- UMA MAHESH 18,683/-
03-1-11 - 100/- KEERTHI CHOWDARY, 200/- RAM MOHAN NAIDU, 100/- ANIL KUMAR REDDY 19,083/-
04-1-11 - 200/- PRATHAP REDDY, 200/- HARINATH REDDY 19,483/-
05-1-11 - 100/- SUGUNA, 100/- UMA DEVI, 100/- KRISHNA MURTHY 19,783/-
06-1-11 - 300/- SURESH REDDY MIDUTURU, 500/- PRASANNA RAGHAVENDRA 20,583/-
07-1-11 - 200/- SRI HARSHA PATHIPATI, 100/- PARAMESH KORRAKUTI 20,883/-
08-1-11 - 100/- MAHESH KERE, 200/- ABHILASH KUMBOTI 21,183/-
09-1-11 - 100/- SUDHAKAR REDDY VENGALA, 200/- SUDHEER KOMMAWAR 21,483/-
10-1-11 - 100/- ANIL KUMAR REDDY, 500/- PRASAD REDDY.S.V 22,083/-
11-1-11 - 200/- PRATHAP REDDY YERRAGUNTLA, 200/- SATISH DHANUNJAYA 22,483/-
12-1-11 - 200/- AMARENDAR REDDY DORASINGAM, 100/- DODDIPALLE SANTOSH 22,783/-
13-1-11 - 200/- RAM MOHAN NAIDU PAGIDI, 500/- AKSHATHA 23,483/-
14-1-11 - 200/- PURNA CHANDRA RAO , 200/- RAMESH PRASAD GADUPUTI 23,883/-
15-1-11 - 200/- HANUMAN CHOWDARY DEVINENI, 200/- UMA MAHESH 24,283/-
16-1-11 - 200/- FAYAZ 24,483 /-
17-1-11 - 5000/- KALPANA 29,483/-
18-1-11 - 10,000/- J.PADMAVATHI ( AMOUNT ADDED TO CARPUS FUND )
19-1-11 - NIL
20-1-11 - NIL
21-1-11 - NIL
22-1-11 - NIL
23-1-11 - NIL
24-1-11 - NIL
25-1-11 - 1000/- GOVARDHAN 30,583/-
26-1-11 - expenditure cosmetics, notebooks etc.. 2500/- ( 28,083/- )
27-1-11 - NIL
28-1-11 - NIL
29-1-11 - expenditure school fees 10,000/- ( 18,083/- )
30-1-11 - NIL
31-1-11 - NIL


FEBRUARY 2011 DAILY BALANCE SHEET

Balance as on 31-1-11 18,083/-

01-2-11 - expenditure office asst. salary 1000/- ( 17,083/- )
02-2-11- 100/- UMADEVI, 100/- SUGIUNA, 100/- KRISHNA MURTY 17,383/-
03-2-11- NIL
04-2-11-SCHOOL FEES DEATAILS

TOTAL FEES TO BE PAID 2,66,000/-

PAYMENT DEAILS

40,000/- 20.06.2010
20,000/- 15.07.2010
20,000/- 02.08.2010
40,000/- 23.08.2010
20,000/- 15.09.2010
10,000/- 22.09.2010
20,000/- 19.10.2010
20,000/- 14.11.2010
10,000/- 29.12.2010
20,000/- 30.12.2010
10,000/- 29.01.2011

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers