జీవని గురించి తెలుసుకోవడానికి వచ్చిన విశ్రాంత ఉద్యోగులు GRS రెడ్డి, ఈశ్వర రెడ్డి గార్లతో జీవని సభ్యుడు జి.నాగేశ్వర రెడ్డి.


DAILY BALANCE SHEET - JANUARY

BALANCE AS ON 31-12-2011 6080/-

01-1-12 - expenditure office asst. salary 1000/- 5080/- 
02-1-12 - M.SRAVAN KUMAR 1000/-  I GATE PATNI ( GE ) 720/- 6800/-
03-1-12 - D.SIVA SANKAR REDDY 5000/- 11,800/-
04-1-12 - V.RAVI KUMAR REDDY & FRIENDS 1000/- 12,800/-
05-1-12 - UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100- 13,100/-
06-1-12 - S. RAMANJANEYA REDDY 5000/- 18,100/-
07-1-12 - N. SUJATHA KUMARI 5000/- 23,100/-
08-1-12 - 10,000/- credited in to JEEVANI VIDYALAYAM BUILDING FUND 13,100/-
09-1-12 - D.RAMU 5000/- 18,100/-
10-1-12 -VARAPRASAD 100/- KIRAN 200/- 18,400/-
11-1-12 - NESTHAM BLOGGER 1000/- 19,400/-
12-1-12 - 10,000/- credited in to JEEVANI VIDYALAYAM BUILDING FUND 9,400/-
13-1-12 - M.SURESH REDDY 300/- K.PARAMESH 100/- 9,800/-
14-1-12 - D.AMARENDAR REDDY 200/- D.SANTOSH 100/- 10,100/-
15-1-12 - G.RAMSESH PRASAD 200/- G.CHANDRA MOHAN REDDY 200/- 10,500/-
16-1-12 - P.SRI HARSHA 200/- PURNACHANDRA RAO 300/- 11,000/-
17-1-12 - SATISH DHANUNJAYA 200/- ANIL KUMAR 100/- 11,300/-
18-1-12 - M.VENKATA NAIDU 200/- P.RAMMOHAN NAIDU 200/- 11,700/-
19-1-12 - V.SUDHAKAR REDDY 100/- HANUMAN CHOWDARY 1400/- 13,200/-
20-1-12 -KESAVA REDDY 900/- NARASIMHA 500/- 14,600/-
21-1-12 -YUVARAJ 200/- 14,800/-
21-1-12 - NIL
22-1-12 - NIL
23-1-23-  NIL
24-1-12 - NIL
25-1-12 - NIL
26-1-12 - NIL
27-1-12 - NIL
28-1-12 - NIL
29-1-12 - 
30-1-12 - 
31-1-12 - 

SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-
DECEMBER  30,000/-


TOTAL EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------  -------- 7,35,000
site cleaning--------------------------- 54,100
ec----------------------------------   ------600
registration--------------------- -------- 8800
land survey ---------------------------- 1200
demand draft for bore------------------ 2200
Bore drilling ---------------------- -----30,000
Sub mersible bore+accessories------- 36,500
November month expenditure--------2,40,649 
December month expenditure------- 1,91,515
==============================
TOTAL--------------------------------13,00,564
==============================

EXPENDITURE IN DECEMBER

LABOR ---------------------------------------- 19300
MASON---------------------------------------- 13400
CEMENT BRICKS------------------------------ 15195
SAND---------------------------------------------8100
MILLER-------------------------------------------1000
METAL------------------------------------------18000
JCB RENT----------------------------------------5400
SAND-------------------------------------------- 4200
METAL----------------------------------------- - 4350
MASON------------------------------------------ 6740
ROD BENDERS----------------------------------- 900
LABOR------------------------------------------- 3030
SAND---------------------------------------------2700
SALARY FOR SUPERWISER--------------------6000
CEMENT-83,200 ( 320 X 260/- )
============================================
TOTAL ---------------------------------------- 191515
 EXPENDITURE IN NOVEMBER 


23-11-11 - JCB RENT-----------------------------5250
23-11-11 - STONES-----------------------------11000
23-11-11 - CEMENT BRICKS--------------------10800 ( 1200 X 9/- )
23-11-11 - METAL---------------------------------1200
28-11-11 - SAND----------------------------------4000
28-11-11 - LABOR ( CONSTRUCTION )--------16,700
28-11-11 - IRON TRANSPORT---------------------350
28-11-11 - CEMENT------------------------------62660 ( 240 X 260/- )
28-11-11 - IRON PIPES----------------------------3140
30-11-11 - ENGINE DIESEL-------------------------549
30-11-11 - STEEL-------------------------------125000
=======================================================
TOTAL--------------------------------------------2,40,౬౪౯

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers