మిత్రులారా ఫోటోలు రాగానే పూర్తి వివరాలతో అప్డేట్ చేస్తాము.

DAILY BALANCE SHEET - AUGUST


BALANCE AS ON 31-7-2011 10,650/-

01- 8-11 - expenditure office assistant salary 1000/- 9650/-
02- 8-11 - UMA DEVI, KRISHNA MURTHY, SUGUNA 300/- 9950/-
03- 8-11 - D.SREENIVASULA REDDY 500/- 10,450/-
04- 8-11 - J.VICTOR BABU 500/- 10,950/-
05- 8-11 - expenditure stationery 1330/- medical ganesh, om praksh 870/- 8750/-
06- 8-11 - expenditure school bags etc. 1120/- 7630/-
07- 8-11 - SURESH REDDY.M 300/- PRASANNA RAGHAVENDRA 1000/- 8930/-
08- 8-11 - PARAMESH 100/- AMARENDER REDDY 200/- 9230/-
09- 8-11 - SHAFI 1200/- VARA PRASAD 1100/- KIRAN 100/- 11630/-
10- 8-11 - SANTOSH 100/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 11930/-
11- 8-11 - MAHESH 100/- SUDHAKAR REDDY 100/- 12130/-
12- 8-11 - CHANDRA MOHAN REDDY 200/- ANIL KUMAR REDDY 100/- 12430/-
13- 8-11 - RAMMOHAN NAIDU 200/- SIDDHARTH SWAIN 500/- 13130/-
14- 8-11 - CHANDRA SEKHAR REDDY 400/- JAGADEESH 200/- 13730/-
15- 8-11 - MANJUNATH REDDY 200/- VENKATA NAIDU 200/- 14130/-
16- 8-11 - expenditure demand draft for bore 2200/- 11930/-
17- 8-11 - expenditure medical lavanya 650/- 11280/-
18- 8-11 - expenditure school fees 5000/- 6280/-
19- 8-11 - Rajendra MPL. HIGH SCHOOL STAFF 2200/- 8480/-
20- 8-11 - TULASI RAM NAIDU 1000/- 9480/-
21- 8-11 - KEERTHI VARDHAN & SIREESHA 2000/- 11,480/-
22- 8-11 - NIL
23- 8-11 - NIL
24- 8-11 - NIL
25- 8-11 - NIL
26- 8-11 - NIL
27- 8-11 - NIL
28- 8-11 - NIL
29- 8-11 - NIL
30- 8-11 - expenditure office stationery 550/- 10,930/-
31- 8-11 - expenditure medical nagashilpa 300/- 10,630/-


SCHOOL FEES DETAILS

TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-

AMOUNT PAID

JUNE ---- 40,000/-
JULY ---- 50,000/-
AUGUST- 20,000/-
on
categories: | edit post

Blog Archive

Followers