శ్రీమతి పద్మజ గారు


TIBARUMAL JEWELS , బషీర్ బాగ్, హైదరాబాద్ వారు జీవనికి 20,000/- విరాళం అందించారు.  జీవని పిల్లలు, సభ్యుల తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.వీరు కొద్ది రోజుల కిందట మొదటి విడతగా 20,000/- విరాళం ఇచ్చారు. దీనితో కలిపి మొత్తం 40,000/- జీవనికి అందజేశారు. 


ఇందుకోసం కృషి చేసిన శ్రీమతి అనిత & శ్రీ సప్తగిరి రెడ్ది గార్లకు ( సాయి దత్తా మ్యాక్ సొసైటీ, అనంతపురం ) ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 

DAILY BALANCE SHEET - OCTOBER

BALANCE AS ON 30-09-2011 6,780/-01 - 10 - 11 - expenditure office asst. salary 1000/- 5,780/-

02 - 10 - 11 - V.RAVIKUMAR REDDY & FRIENDS 700/- 6,480/-

03 - 10 - 11 - RAMALAKSHMAMMA 1000/- 7,480/-
04 - 10 - 11 - UMA DEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 7,780/-
05 - 10 - 11 - KIRAN 100/- VARA PRASAD 200/- 8,080
06 - 10 - 11 - expenditure bore accessories  2500/-  5580/-
07 - 10 - 11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA, RAGHAVENDRA 300/- 6180/-
08 - 10 - 11 - PARAMESH 100/- AMERENDER REDDY 200/- 6480/- 
09 - 10 - 11 - SANTOSH 100/- SATHISH DHANUNJAYA 200/- 6780/-
10 - 10 - 11 - MAHESH 100/- VENKAT NAIDU 200/- 7080/-
11 - 10 - 11 - RAMSESH PRASAD 500/- 7580/-
12 - 10 - 11 - RAMA MOHAN NAIDU 400/- ANIL KUMAR REDDY 100/- 8080/-
13 - 10 - 11 - CHANDRA MOHAN REDDY 400/- 8480/-
14 - 10 - 11 - SRI HARSHA PATTIPATI 800/- 9280/- 
15 - 10 - 11 - D. SREENIVASULA REDDY 1000/- 10,280/-
16 - 10 - 11 - J.VICTOR BABU 500/- 10,780/- 
17 - 10 - 11 - R.V. RAMANA MURTHY 2500/- 13,280/-
18 - 10 - 11 - P.SUDHAMANI 500/- 13,780/-
19 - 10 - 11 - PADMAJA, THIBARUMAL JEWELS 20,000/- 33,780/-
20 - 10 - 11 - expenditure computer fees 2200/- 31,580/- 
21 - 10 - 11 - expenditure dhana lakshmi medical 200/- 31,380/- 
22 - 10 - 11 - YASONATH, NTV 10,000/- 41,380/-
23 - 10 - 11 -
24 - 10 - 11 -
25 - 10 - 11 -
26 - 10 - 11 -
27 - 10 - 11 -
28 - 10 - 11 -
29 - 10 - 11 -
30 - 10 - 11 -
31 - 10 - 11 - 
SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------------- 7,35,000
site cleaning------------------------ 54,100
ec----------------------------------------600
registration----------------------------- 8800
land survey --------------------------- 1200
demand draft for bore---------------- 2200
Bore drilling ---------------------------30,000
Sub mersible bore+accessories---- 36,500


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers