పద్మనాభ రెడ్డి గారు జీవనికి గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా మంత్లీ డోనర్ గా ఉన్నారు. ప్రతి నెలా 500/- విరాళం ఇస్తున్నారు. వారు మొన్న అనంతపురం వచ్చినపుడు 12,000/- విరాళంగా ఇచ్చారు. పుట్టింది ఇక్కడే అయినప్పటికీ హైదరాబాద్లో వ్యాపార రంగంలో ఉన్నారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

DAILY BALANCE SHEET - JANUARY
BALANCE AS ON 31-12-2012  36,027/-
01-1-13- expenditure staff salaries 14,000/- milk 4600/- new year celebrations 3000/- same amount credited in to bank a/c by T.RAGHUNATH REDDY 14427/-
02-1-13- ANANTAPUR Regd. CHITFUNDS REPRESENTATIVES 5500/- CHINNA PULLAIAH 500/- 20,427/-
03-1-13- KUMARASWAMY REDDY 1000/- SATHVIK 6000/- 27,427/-
04-1-13- expenditure gas 3800/- 23,627/-
05-1-13- expenditure dhobi 500/- vegetables 1500/- provisions 5500/- 16127/-
06-1-13- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/-  16427/-
07-1-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- RAMAKRISHNA 500/- 26,927/-
08-1-13- expenditure eggs 200/- 26,727/-
09-1-13- RAMANA REDDY & FRIENDS 10,000/- 36,727/-
10-1-13- expenditure plastic pipes 1000/- notebooks & stationery 500/-  35,227/-
11-1-13- PADMANABHA REDDY 12,000/- 47,227/-
12-1-13- OBI REDDY 1000/- 48,227/-
13-1-13- expenditure for tour 2000/- 46,227/-
14-1-13- expenditure special meal 4000/- ( same amount credited in bank a/c by SREEDEVI ) 42,227/-
15-1-13- expenditure chicken 500/- cricket bat 600/- vegetables 200/- 40,927/-
16-1-13- expenditure current bill 17,050/- bulk sms 5620/-  18,257/-
17-1-13- expenditure electrician 2100/-16,157/-
18-1-13- expenditure inverter 9500/- 6657/-
19-1-13- expenditure vegetables and provisions 3000/- 3657/-
20-1-13- expenditure ad for tutor 340/- 3157/- 
21-1-13- SURESH REDDY 300/- VENKAT NAIDU 300/- AMARENDRA REDDY 200/- RAMSESH 200/- 4157/-
22-1-13- CHANDRA MOHAN REDDY 200/- SRIHARSHA 200/- RAMMOHAN NAIDU 200/- 4757/-
23-1-13- MANJUNATH REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 5157/-
24-1-13- expenditure website development 2000/- 3157/-
25-1-13- PRANAVI 10,000/- 13,157/-
26-1-13-
27-1-13-
28-1-13-
29-1-13-
30-1-13-
31-1-13-
SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/-
JANUARY-------40,000/- 
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers