జీవని విద్యాలయానికి సంబంధించి ముందుగా హాస్టల్ కడుతున్న విషయం మీ అందరికి తెలిసిందే. నవంబర్ నెలలో ఇందుకు అయిన ఖర్చు ఇలా ఉంది.

23-11-11 - JCB RENT-----------------------------5250
23-11-11 - STONES-----------------------------11000
23-11-11 - CEMENT BRICKS--------------------10800 ( 1200 X 9/- )
23-11-11 - METAL---------------------------------1200
28-11-11 - SAND----------------------------------4000
28-11-11 - LABOR ( CONSTRUCTION )--------16,700
28-11-11 - IRON TRANSPORT---------------------350
28-11-11 - CEMENT------------------------------62660 ( 240 X 260/- )
28-11-11 - IRON PIPES----------------------------3140
30-11-11 - ENGINE DIESEL-------------------------549
30-11-11 - STEEL-------------------------------125000
=======================================================
TOTAL--------------------------------------------2,40,649
=======================================================DAILY BALANCE SHEET - DECEMBER

BALANCE AS ON 30-11-2011 3,680/-

01-12-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 2,680/- 
02-12-11 - UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 2,980/-
03-12-11 - VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 3,280/-
04-12-11 - expenditure stationery+cosmetics 1700/- 1580/-
05-12-11 - HARSHA VARDHAN 12,000/- 13,580/-
06-12-11 - CHRISTOS GLORY 500/- 14,080/-
07-12-11 - expenditure JEEVANI pamphlets printing 5000/- 9,080/-
08-12-11 - NIL
09-12-11 - NIL
10-12-11 - NIL
11-12-11 - NIL
12-12-11 - NIL
13-12-11 - NIL
14-12-11 - NIL
15-12-11 - NIL
16-12-11 - NIL
17-12-11 - NIL
18-12-11 - 
19-12-11 - 
20-12-11 - 
21-12-11 - 
21-12-11 - 
23-12-11 - 
24-12-11 - 
25-12-11 - 
26-12-11 - 
27-12-11 - 
28-12-11 - 
29-12-11 - 
30-12-11 - 


SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-
TOTAL EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------  -------- 7,35,000
site cleaning--------------------------- 54,100
ec----------------------------------   ------600
registration--------------------- -------- 8800
land survey ---------------------------- 1200
demand draft for bore------------------- 2200
Bore drilling ---------------------- -----30,000
Sub mersible bore+accessories------- 36,500
November month expenditure---------2,40,649 
==============================
TOTAL----------------------------------11,09,049
==============================


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers