బజ్జులో అందరూ చిట్టి తమ్ముడు అని పిలచుకునే హర్షవర్ధన్ జీవనికి 12,000/- విరాళం అందించారు. అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన హర్ష ప్రస్తుతం ఐర్లండులో పరిశోధన చేస్తున్నారు.
బజ్జర్ల చిట్టి తమ్ముడికి జీవని తమ్ముళ్ళు, చెల్లెళ్ళ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 


జీవని విద్యాలయానికి సంబంధించి ముందుగా హాస్టల్ కడుతున్న విషయం మీ అందరికి తెలిసిందే. నవంబర్ నెలలో ఇందుకు అయిన ఖర్చు ఇలా ఉంది.

23-11-11 - JCB RENT-----------------------------5250
23-11-11 - STONES-----------------------------11000
23-11-11 - CEMENT BRICKS--------------------10800 ( 1200 X 9/- )
23-11-11 - METAL---------------------------------1200
28-11-11 - SAND----------------------------------4000
28-11-11 - LABOR ( CONSTRUCTION )--------16,700
28-11-11 - IRON TRANSPORT---------------------350
28-11-11 - CEMENT------------------------------62660 ( 240 X 260/- )
28-11-11 - IRON PIPES----------------------------3140
30-11-11 - ENGINE DIESEL-------------------------549
30-11-11 - STEEL-------------------------------125000
=======================================================
TOTAL--------------------------------------------2,40,649
=======================================================DAILY BALANCE SHEET - DECEMBER

BALANCE AS ON 30-11-2011 3,680/-

01-12-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 2,680/- 
02-12-11 - UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 2,980/-
03-12-11 - VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 3,280/-
04-12-11 - expenditure stationery+cosmetics 1700/- 1580/-
05-12-11 - HARSHA VARDHAN 12,000/- 13,580/-
06-12-11 - CHRISTOS GLORY 500/- 14,080/-
07-12-11 - expenditure JEEVANI pamphlets printing 5000/- 9,080/-
08-12-11 - M.SURESH REDDY 300/- PARAMESH.K 100/- 9,480/-
09-12-11 - D.AMARENDRA REDDY 200/- D.SANTOSH 100/- 9,780/-
10-12-11 - G.RAMSESH 200/- G.CHANDRA MOHAN REDDY 200/- 10,180/-
11-12-11 - P.SREEHARSHA 200/-  PURNACHANDRA RAO 300/- 10,680/-
12-12-11 - SATISH DHANUNJAYA 200/- M.ANIL KUMAR 100/- 10,980/-
13-12-11 - M.VENKATA NAIDU 400/-  P.RAMA MOHAN NAIDU 200/-11,580/-
14-12-11 - M.HARISH REDDY 500/- V.SUDHAKAR REDDY 100/- 12,180/-
15-12-11 - SREENIVASULU 1000/- 13,180/-
16-12-11 - VASANTHI 5000/- 18,180/-
17-12-11 - NIL
18-12-11 - NIL
19-12-11 - NIL
20-12-11 - NIL
21-12-11 - NIL
21-12-11 - NIL
23-12-11 - NIL
24-12-11 - NIL
25-12-11 - NIL
26-12-11 - NIL
27-12-11 - NIL
28-12-11 - NIL
29-12-11 - expenditure pamphlets distribution 2100/- 16,080/-
30-12-11 - 10,000/- credited into JEEVANI VIDYALYAM building fund 6,080/-
31-12-11- NIL


SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-
DECEMBER  30,000/-
TOTAL EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------  -------- 7,35,000
site cleaning--------------------------- 54,100
ec----------------------------------   ------600
registration--------------------- -------- 8800
land survey ---------------------------- 1200
demand draft for bore------------------- 2200
Bore drilling ---------------------- -----30,000
Sub mersible bore+accessories------- 36,500
November month expenditure---------2,40,649 
==============================
TOTAL----------------------------------11,09,049
==============================

on
categories: | edit post

1 Responses to బజ్జర్ల చిట్టి తమ్ముడు హర్ష విరాళం 12,000/

  1. మా చిట్టి తమ్ముడికి అభినందనలు.. Keep it up
    Harsha! :)

     

Blog Archive

Followers