హైదరాబాద్ కు చెందిన ఒక సీనియర్ బ్లాగర్ తమ కుటుంబం తరఫున జీవనికి 30,000/- విరాళం అందించారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.  DONATIONS FOR JEEVANI VIDYALAYAM 

TOTAL ESTIMATION : 5,00,000/-
  
SANTHI, S/W, BANGALORE - 10,000/-
ADITYA VARDHAN REDDY  - 10,000/-
SHILPA TOWNSHIP             -  20,000/-
VENKATARAMI REDDY     - 1,00,000/-
TELUGU BLOGGER                -  30,000/-


MONTHLY DONATIONS
   
G.Ganapathi rao, Hyderabad--------- 2000/-
Mahesh Chandra------------------------2000/-
Nagamani, kadapa -----------------------500/-
Karna Jaganmohan Reddy------------2000/-
Padmanabha reddy, Hyderabad-----1000/-
Sireesha, Hyderabad------------------2000/-
Balu krishna & Vasavi, Hyd----------1000/-
K.Padma sree  ---------------------------500/-
Sarath challaa---------------------------500/-
DAILY BALANCE SHEET - APRIL 2013
BALANCE AS ON 31-3-2013 19,710/-


01-4-13- expenditure staff salaries 17,000/- 2,710/-
02-4-13- KUMARA SWAMY REDDY 1,000/- SANDHYA SAMEERA 10,000/- 13,710/-
03-4-13- expenditure dobhi 500/-     milk 4,800/- 8,410/-
04-4-13- expenditure dresses & steel utensils 1700/- 6710
05-4-13- expenditure dhobi 500/- 6210/- SURESH 1000/-
06-4-13- 50,000/- drawn from ANDHRA BANK
07-4-13- 20,000 paid advance for play material, 20,000 advance for mineral water plant 17,210/-
08-4-13- expenditure provisions + vegetables 14,500/- 2,710/-
09-4-13-
10-4-13-
11-4-13-
12-4-13-
13-4-13-
14-4-13-
15-4-13-
16-4-13-
17-4-13-
18-4-13-
19-4-13-
20-4-13-
21-4-13-
22-4-13-
23-4-13-
24-4-13-
25-4-13-
26-4-13-
27-4-13-
28-4-13-
29-4-13-
30-4-13-

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/-
OCTOBER-------40,000/-
NOVEMBER-----40,000/-

DECEMBER-----40,000/-

JANUARY-------40,000/-
FEBRUARY----- 20,000/-
MARCH---------25,000/-


STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
WARDEN---------3000/- 
OFFICE Asst.-----2000/- 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers