జీవని స్థాపించినపుడు చాలా క్రియాశీలకంగా ఉండి మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రొత్సహించిన సోదరుడు విశ్వనాథ్ ఆ తర్వాత వృత్తిరీత్యా బిజీ అయిపోయారు. రెండురోజుల కిందట ఫోన్ చేసి, అన్నా ఇబ్బందులు తొలగిపోయాయి ఇక నేను రెడీ అని చెప్పాడు. ముందుగా తన విరాళంతో మొదలుపెట్టాడు. 5000/- విరాళంగా ఇచ్చాడు. నిజానికి మొదట్లో 20 మందిని మోటివేట్ చేసి నెల నెలా విరాళం పంపాడు విసు. ఆయన ఇచ్చే ప్రోత్సాహం ఎంతో శక్తిని ఇస్తుంది. దేన్నైనా ఎదుర్కోగలం అనే భరోసా ఇవ్వడంలో విశ్వనాథ్ మొదటి స్థానంలో ఉంటాడు.  ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెల్పుతున్నాము.
http://www.jeevanianantapur.com


DONATIONS FOR JEEVANI VIDYALAYAM 

TOTAL ESTIMATION : 5,00,000/-
  
SANTHI, S/W, BANGALORE - 10,000/-
ADITYA VARDHAN REDDY  - 10,000/-
SHILPA TOWNSHIP             -  20,000/-
VENKATARAMI REDDY           - 1,00,000/-


MONTHLY DONATIONS
   
G.Ganapathi rao, Hyderabad--------- 2000/-
Mahesh Chandra----------------------2000/-
Nagamani, kadapa ---------------------500/-
Karna Jaganmohan Reddy------------2000/-
Padmanabha reddy, Hyderabad------1000/-
Sireesha, Hyderabad------------------2000/-
Balu krishna & Vasavi, Hyd-----------1000/-
K.Padma sree  -------------------------500/-
Sarath challaa-------------------------500/-


DAILY BALANCE SHEET - APRIL 2013
BALANCE AS ON 31-3-2013 19,710/-

01-4-13- expenditure staff salaries 17,000/- 2,710/-
02-4-13- KUMARA SWAMY REDDY 1,000/- SANDHYA SAMEERA 10,000/- 13,710/-
03-4-13- expenditure dobhi 500/-     milk 4,800/- 8,410/-
04-4-13- expenditure dresses & steel utensils 1700/- 6710
05-4-13- expenditure dhobi 500/- 6210/- SURESH 1000/-
06-4-13- 50,000/- drawn from ANDHRA BANK
07-4-13- 20,000 paid advance for play material, 20,000 advance for mineral water plant 17,210/-
08-4-13- expenditure provisions + vegetables 14,700/- 2,510/-
09-4-13- UM/-A DEVI 100/- SUGUNA 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 2,810
10-4-13- expenditure cake 450/- sweets 600/- ( same amount credited in to bank a/c ) 1760/-
11-4-13- NIL
12-4-13- VISWANATH 5000/-  CHAITRA 500/- 7260/-
13-4-13-
14-4-13-
15-4-13-
16-4-13-
17-4-13-
18-4-13-
19-4-13-
20-4-13-
21-4-13-
22-4-13-
23-4-13-
24-4-13-
25-4-13-
26-4-13-
27-4-13-
28-4-13-
29-4-13-
30-4-13-
SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/-
OCTOBER-------40,000/-
NOVEMBER-----40,000/-

DECEMBER-----40,000/-

JANUARY-------40,000/-
FEBRUARY----- 20,000/-
MARCH---------25,000/-


STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
WARDEN---------3000/- 
OFFICE Asst.-----2000/- 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers