దోహాలో ఉంటున్న శ్రీ రమేష్ బుక్కపట్నం మరియు శ్రీమతి ఆషాలత, వారి కుమారుడు చి.వెంకటనితిన్ విరాళం అందించారు. ఈ విరాళాన్ని పిల్లల ఫీజు కోసం వినియోగించనున్నాము. రమేష్ గారికి, వారి కుటుంబసభ్యులకు పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.    

Expenditure for Girl's Dormitory

MARCH - 2014 - 1,18,870/-
APRIL - 2014 - 2,09,050/-
MAY - 2014 - 2,98,860/-

01.06.14 - Electrical material - 5000/-
07.06.14 - slab labor - 12,000/-
07.06.14 - Miller rent - 1,400/-
07.06.14 - Mason labor - 10,750/-
07.06.14 - centring - 6000/-TOTAL ----------- 6,61,930/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers