ఆదివారం రోజున మా కాలనీలో బర్త్ డే ఫంక్షన్ కు పిల్లల్ని తీసుకొచ్చాము. చంద్రకాంత్ నాయుడు కుమారుడి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా పిల్లలు వచ్చారు. ఆ తర్వాత ఇలా అటాడుతూ గడిపారు.


DECEMBER 2010 DAILY BALANCE SHEET

Balance as on 30-11-10 22,203/-

01-12-10 - Expenditure 1000/- office asst. salary 21,203/-
02-12-10 - 200/- CHNDRA SEKHAR REDDY, 200/- K.SUDHEER, 500/- SV.PRASAD REDDY 22,103/-
03-12-10 -SCHOOL FEES DEATAILS

TOTAL FEES TO BE PAID 2,66,000/-

PAYMENT DEAILS

40,000/- 20.06.2010
20,000/-
20,000/- 02.08.2010
40,000/- 23.08.2010
20,000/- 15.09.2010
10,000/- 22.09.2010
20,000/- 19.10.2010
20,000/- 14.11.2010

on
categories: | edit post

1 Responses to పిల్లల సందడి

  1. bagunnayi

     

Blog Archive

Followers