మిత్రులారా జీవని విజయవంతంగా 3వ విద్యా సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టింది. ప్రస్తుతం జీవని నీడలో 19 మంది పిల్లలు

ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం కూడా ఎప్పటిలాగే కొత్త పిల్లల్ని చేర్చుకుంటున్నాము. కుల, మత, ప్రాంతాలతో నిమిత్తం

లేకుండా తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలు అర్హులు. 3వ తరగతి లోపు పిల్లలకు ప్రాధాన్యం. ముందుసారిలా ఇప్పుడు పేపర్

ప్రకటన ఇవ్వడం లేదు. జీవని సభ్యులు, చురుకైన కార్యకర్తల రెఫరెన్సులే చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి వీరిలోనే ఫిల్టర్

చేయడం జరుగుతుంది. వీరందిరినీ సన్ షైన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లోనే ఉంచుతున్నాము. 2012లో వీరందరూ మన

బడి జీవని విద్యాలయంలోకి షిఫ్ట్ అవుతారు.

తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలు మీకు తెలిసి ఉంటే దయచేసి మాకు తెల్పండి.

jeevani.sv@gmail.com

ధన్యవాదాలతో,

మీ,

జీవని.


MAY 2011 DAILY BALANCE SHEET

Balance as on 30-4-11 25,550/-01- 5- 11- expenditure office Asst salry 1,000/- 24,550
02- 5- 11- RMHS STAFF 2200/- 26,750/-
03- 5- 11- expenditure office stationary 1150/- 25,600/-
04- 5- 11- NIL
05- 5- 11- NIL
06- 5- 11- expenditure site cleaning 11,000/- 14,600/-
07- 5- 11- KOUSHIK KALYAN REDDY 1000/- 15,600
08- 5- 11- expenditure EC & other expense 600/- 15,000/-
09- 5- 11- NIL
10- 5- 11- NIL
11- 5- 11- NIL
12- 5- 11- expenditure registration fee 8800/- 6200/-
13- 5- 11- NIL
14- 5- 11- NIL
15- 5- 11- NIL
16- 5- 11- NIL
17- 5- 11- NIL
18- 5- 11- NIL
19- 5- 11- NIL
20- 5- 11- NIL
21- 5- 11- NIL
22- 5- 11- NIL
23- 5- 11- NIL
24- 5- 11- expenditure visiting cards 1650/- 4550/-
25- 5- 11-
26- 5- 11-
27- 5- 11-
28- 5- 11-
29- 5- 11-
30- 5- 11-
31- 5- 11-


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers