శ్రీలక్ష్మి గారి స్వస్థలం విశాఖపట్నం. తమ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జీవనికి 5,000/- విరాళం అందించారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

DAILY BALANCE SHEET - MAY

BALANCE AS ON 30-4-2012 8,316/-

01-4-12-  Office Asst. salary 1000/- 7,316/-
02-4-12-  expenditure Press club 200/-     7,116/-
03-4-12-  ELISON 500/-
04-4-12-  NIL
05-4-12-  NIL
06-4-12-  
07-4-12- 
08-4-12- 
09-4-12- 
10-4-12- 
11-4-12- 
12-4-12- 
13-4-12- 
14-4-12- 
15-4-12- 
16-4-12- 
17-4-12- 
18-4-12- 
19-4-12- 
20-4-12- 
21-4-12- 
22-4-12- 
23-4-12- 
24-4-12- 
25-4-12- 
26-4-12- 
27-4-12- 
28-4-12- 
29-4-12- 
30-4-12- 
31-4-12- 


on
categories: | edit post

3 వ్యాఖ్యలు

  1. Happy B'Day to Sri Lakshmi garu !!

     
  2. Happy b'day lakshmi garu ;)

     
  3. jeevani Says:
  4. photon, raj thank you

     

Blog Archive

Followers