హైదరాబాదుకు చెందిన సుధాకర్ గారు టింకిల్ అనే మాసపత్రికలకు చందా కట్టారు. వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదలు తెలియజేస్తున్నాము. మొత్తం 8 మాసపత్రికలు పిల్లలకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. 
DAILY BALANCE SHEET - OCTOBER
BALANCE AS ON 30-9-2012  38,412/-

01-10-12-  staff salaries 14,250/- 24,162/-
02-10-12-  
03-10-12-  
04-10-12-  
05-10-12-  
06-10-12-  
07-10-12-  
08-10-12- 
09-10-12- 
10-10-12- 
11-10-12- 
12-10-12-  
13-10-12- 
14-10-12-  
15-10-12-  
16-10-12-  
17-10-12- 
18-10-12-  
19-10-12-  
20-10-12- 
21-10-12-  
22-10-12-  
23-10-12-  
24-10-12-  
25-10-12-  
26-10-12- 
27-10-12- 
28-10-12- 
29-10-12- 
30-10-12- 
31-9-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/-  

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers