భైరవభట్ల కామేశ్వరరావు గారు స్పాన్సర్ చేసిన కొత్తపల్లి పుస్తకాలు వచ్చాయి. వాటిని పిల్లలు ఆసక్తిగా చదువుతున్నారు. మరికొన్ని పుస్తకాలు రావాల్సి ఉంది. పిల్లల తరఫున మరోసారి భైరవభట్ల గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 

DAILY BALANCE SHEET - OCTOBER
BALANCE AS ON 30-9-2012  38,412/-

01-10-12-  staff salaries 14,250/-  soaps 500/-  23,662/-
02-10-12-  PRABHAKAR REDDY 4000/- 27,662/- provisions 2000/- 25,662/-
03-10-12-  expenditure milk 6030/-  visiting cards+ bill books 1200/- 18,432/-
04-10-12- KIRAN 400/- 18,832/-
05-10-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 28,832/- vegetables 600/- 28,232/-
06-10-12-  SUGUNA 100/- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 28532/-
07-10-12-  SUBBA REDDY 2000/-30,532/-
08-10-12-  gas 1800/- kitchen utensils 500/- 28,232/-
09-10-12-  Chi. MEGHANA 5000/- 33,232/-
10-10-12-  NAGALAKSHMI 1000/- 34,232/-
11-10-12-  expenditure sketches, cds etc. 500/- provisions + medicines 2200/- 31,532/-
12-10-12-  NIL
13-10-12- 
14-10-12-  
15-10-12-  
16-10-12-  
17-10-12- 
18-10-12-  
19-10-12-  
20-10-12- 
21-10-12-  
22-10-12-  
23-10-12-  
24-10-12-  
25-10-12-  
26-10-12- 
27-10-12- 
28-10-12- 
29-10-12- 
30-10-12- 
31-10-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/-
OCTOBER-------40,000/

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers