వివేకానంద యోగా మండలి తరఫున జయమ్మ గారు పిల్లలకు యోగాభ్యాసం చేయించారు. అలాగే పాటలు, దేశ భక్తి గీతాలు నేర్పించారు. కార్యక్రమం ఇంకా కొనసాగుతోంది. జయమ్మ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.DAILY BALANCE SHEET - OCTOBER
BALANCE AS ON 30-9-2012  38,412/-

01-10-12-  staff salaries 14,250/-  soaps 500/-  23,662/-
02-10-12-  PRABHAKAR REDDY 4000/- 27,662/- provisions 2000/- 25,662/-
03-10-12-  expenditure milk 6030/-  visiting cards+ bill books 1200/- 18,432/-
04-10-12-  KIRAN 400/- 18,832/-
05-10-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 28,832/- vegetables 600/- 28,232/-
06-10-12-  SUGUNA 100/- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 28532/-
07-10-12-  SUBBA REDDY 2000/-30,532/-
08-10-12-  gas 1800/- kitchen utensils 500/- 28,232/-
09-10-12-  Chi. MEGHANA 5000/- 33,232/-
10-10-12-  NAGALAKSHMI 1000/- 34,232/-
11-10-12-  expenditure sketches, cds etc. 500/- provisions + medicines 2200/- 31,532/-
12-10-12-  expenditure stationery for children 2000/- 29,532/-
13-10-12-  expenditure vegetables 300/- 29,232/-
14-10-12-  expenditure chalana for land survey 250/- 28,982/-
15-10-12-  expenditure biscuits & other provisions 3502/- 25,480/-
16-10-12-  expenditure library books 200/- 25,280/-
16-10-12-  expenditure library books 200/- 25,280/-
17-10-12-  SURESH REDDY MIDUTURU 300/- PARAMESH 100/- SANTOSH 100/- 25,780/-
18-10-12-  AMARENDER REDDY 200/- RAMSESH 200/- SRI HARSHA 200/-  26,380/-
19-10-12-  CHANDRA MOHAN REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- RAMMOHAN NAIDU 200/- 26,980/-
20-10-12-  MANJUNATH REDDY 200/- VENKATA NAIDU 300/- 27,480/-
21-10-12-  SUVEENA 1000/- 28,480/- expenditure pest killer lamp 3000/- 25,480/-
22-10-12- 
23-10-12-  
24-10-12-  
25-10-12-  
26-10-12- 
27-10-12- 
28-10-12- 
29-10-12- 
30-10-12- 
31-10-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers