శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో మొదటి సంవత్సరం కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుతున్న పి.సంధ్య ( శ్రీ.రామాంజనేయ రెడ్డి, శ్రీమతి జయలక్ష్మి గార్ల కుమార్తె ) జీవనికి 5000/- విరాళం అందించారు. వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers