అనంతపురానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి జీవనికి 25,000/- విరాళంగా ఇచ్చారు. తన పేరు తెలియజేయవలసిన అవసరం లేదని వారు చెప్పడంతో వివరాలు పెట్టడం లేదు. జీవని తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.
on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers