మిత్రులారా పిల్లలకు గణితంలో నైపుణ్యం అందించడం కోసం ఒక ట్యూటర్ను నియమించుకున్నాము. ఆమె B.Ed చేసారు. బాలికలకు వార్డెన్ గా కూడా తను విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆమెకు 3000/- జీతంగా ఇస్తున్నాము. SRIT లో ఫ్యాకల్టీగా ఉన్న చిన్న పుల్లయ్య గారు ఉచితంగా రోజూ స్టడీ అవర్స్ కు వస్తున్నారు. వారు ఇంగ్లీష్ చెబ్తున్నారు. మరొకాయన పిల్లలు వెళ్తున్న స్కూల్ టీచర్. ఆయన లోయర్ సెక్షన్ పిల్లలను చూసుకుంటారు. ఆయనకు 1000/- జీతంగా ఇస్తున్నాము. పిల్లల చదువుకు సంబంధించి తీసుకుంటున్న చర్యలు ఇవి.
DONATIONS FOR JEEVANI VIDYALAYAM 

TOTAL ESTIMATION : 5,00,000/-
  
SANTHI, S/W, BANGALORE - 10,000/-
ADITYA VARDHAN REDDY  - 10,000/-
DAILY BALANCE SHEET - FEBRUARY
BALANCE AS ON 31-11-2013  
2,057/-
01-2-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- ANONYMOUS  3000/- 15,057/-
02-2-13- expenditure staff salaries 14,000/-  1,057/-
03-2-13- 30,000/- drawn from bank 31,057/-
04-2-13- expenditure milk 4000/- 27,057/-
05-2-13- SUGUNA, UMADEVI, KRISHNA MURTHY 300/-27,357/-
06-2-13- expenditure for special meals 2000/- land line bill ( including net ) 1300/- 24,057
07-2-13- KUMARA SWAMY REDDY 2000/- 26,057/-
08-2-13- expenditure dhobi 1000/- 25,057/-
09-2-13- ADITYA VARDHAN REDDY 10,000/- ( credited to JEEVANI VIDYALAYAM fund )
10-2-13- expenditure provisions + vegetables 12750/- 12,307/-
11-2-13-
12-2-13-
13-2-13-
14-2-13-
15-2-13-
16-2-13-
17-2-13-
18-2-13-
19-2-13-
20-2-13-
21-2-13-
22-2-13-
23-2-13-
24-2-13-
25-2-13-
26-2-13-
27-2-13-
28-2-13-SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/- 
JANUARY-------40,000/-
FEBRUARY----- 20,000/-
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

on
categories: | edit post

2 వ్యాఖ్యలు

  1. Anonymous Says:
  2. Nice, try to write whole experience from kids point of view. May be encourage them to express what they are feeling about it. It may help bringing out creative side of them too.

     
  3. jeevani Says:
  4. sure, thank you

     

Blog Archive

Followers