జీవని కార్పస్ ఫండ్ కోసం బ్లాగర్ సౌమ్య గారు ( 
http://vivaha-bhojanambu.blogspot.in/   ) 5000/- విరాళం అందించారు. వారు మొత్తం రెండు నెలలకు కార్పస్ ఫండ్ ఇచ్చారు. సౌమ్య గారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.  


DAILY BALANCE SHEET - FEBRUARY
BALANCE AS ON 31-11-2013  2,057/-
01-2-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- ANONYMOUS  3000/- 15,057/-
02-2-13- expenditure staff salaries 14,000/-  1,057/-
03-2-13- 30,000/- drawn from bank 31,057/-
04-2-13- expenditure milk 4000/- 27,0557/-
05-2-13- SUGUNA, UMADEVI, KRISHNA MURTHY 300/-27.257
06-2-13-
07-2-13-
08-2-13-
09-2-13-
10-2-13-
11-2-13-
12-2-13-
13-2-13-
14-2-13-
15-2-13-
16-2-13-
17-2-13-
18-2-13-
19-2-13-
20-2-13-
21-2-13-
22-2-13-
23-2-13-
24-2-13-
25-2-13-
26-2-13-
27-2-13-
28-2-13-SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/- 
JANUARY-------40,000/- 
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-


on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers