చిత్తూరులో ఉన్న ప్రముఖ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల Sreenivasa Institute of Technology and Management Studies  విద్యార్థులు జీవని పిల్లలకు 13,000/- విలువ చేసే పుస్తకాలు, బ్యాగులు తదితర స్టేషనరీ అందజేసారు. విద్యార్థుల ప్రతినిధులుగా ఈ విరాళాన్ని అందించిన కవిత, లావణ్య, దివ్య, లిఖిత, షర్మిల గార్లకు పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 

DONATIONS FOR JEEVANI VIDYALAYAM 

TOTAL ESTIMATION : 5,00,000/-
  
SANTHI, S/W, BANGALORE - 10,000/-
ADITYA VARDHAN REDDY  - 10,000/-

DAILY BALANCE SHEET - FEBRUARY
BALANCE AS ON 31-11-2013  
2,057/-
01-2-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- ANONYMOUS  3000/- 15,057/-
02-2-13- expenditure staff salaries 14,000/-  1,057/-
03-2-13- 30,000/- drawn from bank 31,057/-
04-2-13- expenditure milk 4000/- 27,057/-
05-2-13- SUGUNA, UMADEVI, KRISHNA MURTHY 300/-27,357/-
06-2-13- expenditure for special meals 2000/- land line bill ( including net ) 1300/- 24,057
07-2-13- KUMARA SWAMY REDDY 2000/- 26,057/-
08-2-13- expenditure dhobi 1000/- 25,057/-
09-2-13- ADITYA VARDHAN REDDY 10,000/- ( credited to JEEVANI VIDYALAYAM fund )
10-2-13- expenditure provisions + vegetables 12750/- 12,307/-
11-2-13- expenditure pens, medicines etc.. 500/- 11,807/-
12-2-13- G. RAMESH 1000/- SUVEENA 2000/- 14,807/-
13-2-13- 20,000/- drawn from ANDHRA BANK 34,807/-
14-2-13- expenditure current bill 18,211/- gas 1850/- 14,746/-
15-2-13- KIRAN 400/- VARAPRASAD 300/- 15,446/-
16-2-13- expenditure note books 285/- 15,161/-
17-2-13- GANESH 1500/- 16,661/- RATNAKAR 3000/- ( same amount spent for special meals )
18-2-13- expenditure dobhi 500/- gas 1850/- 14311/-
19-2-13-
20-2-13-
21-2-13-
22-2-13-
23-2-13-
24-2-13-
25-2-13-
26-2-13-
27-2-13-
28-2-13-SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/- 
JANUARY-------40,000/-
FEBRUARY----- 20,000/-
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-on
categories: | edit post

2 వ్యాఖ్యలు

  1. మీ జీవని సంస్థ చేస్తున్న సహాయం చాలా గొప్పగా ఉంది. నా తరపున కూడా ఆ కళశాల విద్యార్థులకు కృతజ్ఞతలు.

     
  2. విద్యార్ధులకి అభినందనలు

     

Blog Archive

Followers