అనంతపురానికి చెందిన యనమల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ విప్రోలో సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్నారు. కిరణ్ గారు జీవనికి 6250/- విరాళంగా ఇచ్చారు. వారికి జీవని గురించి పరిచయం చేసింది మిడుతూరు సురేష్ రెడ్డి. వీరిద్దరికీ పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. DONATIONS FOR JEEVANI VIDYALAYAM 

TOTAL ESTIMATION : 5,00,000/-
  
SANTHI, S/W, BANGALORE - 10,000/-
ADITYA VARDHAN REDDY  - 10,000/-

DAILY BALANCE SHEET - MARCH 2013
BALANCE AS ON 28-2-2013  6691/-01-4-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- 16,691/-
02-4-13- expenditure salaries 17,000/-
03-4-13-
04-4-13-
05-4-13-
06-4-13-
07-4-13-
08-4-13-
09-4-13-
10-4-13-
11-4-13-
12-4-13-
13-4-13-
14-4-13-
15-4-13-
16-4-13-
17-4-13-
18-4-13-
19-4-13-
20-4-13-
21-4-13-
22-4-13-
23-4-13-
24-4-13-
25-4-13-
26-4-13-
27-4-13-
28-4-13-
29-4-13-
30-4-13-
31-4-13-


SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/- 
JANUARY-------40,000/-
FEBRUARY----- 20,000/-
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
WARDEN---------3000/- 
OFFICE Asst.-----2000/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers