మిత్రులారా ప్రతి సంవత్సరంలాగే ఈసారి కూడా జీవనిలోకి కొత్త పిల్లల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ లేని, 7 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు మీకు తెలిసి ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి తెల్పండి. కుల మత ప్రాంతీయత లింగ వివక్షలు లేవు. పిల్లలు తమ జీవితంలో స్థిరపడేవరకు జీవని బాధ్యత వహిస్తుందని మరోసారి మీకు తెలియజేస్తూ...

జీవని

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers