జీవనిలో పచ్చదనం లేదు, అదొక్కటి మిస్ అయిందని చాలామంది అన్నారు. అయితే కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల మొక్కలు నాటడం ఆలస్యం అయింది. నిన్న దాదాపు 150 మొక్కలు నాటాము. వీటిలో ప్రధానంగా కొబ్బరి, అల్ల నేరేడు, జామ, సపోటా, మామిడి ఇంకా గుబురుగా పెరిగేవి, అందంగా కనిపించేవి, పూల మొక్కలు లాంటివి ఉన్నాయి. సాయంత్రం తేలికపాటి వర్షం వచ్చి మొక్కల్ని తడిపి వెళ్ళింది.  DONATIONS FOR JEEVANI VIDYALAYAM 

TOTAL ESTIMATION : 5,00,000/-
  
SANTHI, S/W, BANGALORE - 10,000/-
ADITYA VARDHAN REDDY  - 10,000/-
SHILPA TOWNSHIP             -  20,000/-
VENKATARAMI REDDY       - 1,00,000/-
ANANTHAIAH                     -  50,000/-

MONTHLY DONATIONS
   
G.Ganapathi rao, Hyderabad--------- 2000/-
Mahesh Chandra----------------------2000/-
Nagamani, kadapa ---------------------500/-
Karna Jaganmohan Reddy------------2000/-
Padmanabha reddy, Hyderabad------1000/-
Sireesha, Hyderabad------------------2000/-
Balu krishna & Vasavi, Hyd-----------1000/-
K.Padma sree  -------------------------500/-
Sarath challaa-------------------------500/-

DAILY BALANCE SHEET - MAY 2013
BALANCE AS ON 30-4-2013  18,560/-

01-5-13- expenditure staff salaries 17,000/- 1,560/-
02-5-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- 11,560/-
03-5-13- expenditure milk 4500/- gas 3500/- dobhi 500/- 3060/-
04-5-13- expenditure vegetables 1500/- 1560/- with drawn 22,000/- from andhra bank 23,560/-
05-5-13- expenditure grocery 8000/- iron mesh 1260/- 14,300/-
06-5-13- expenditure ragi binde 3000/- ( same amount credited in bank ) steel utensils 1000/-10,300/-
07-5-13- KUMARA SWAMI REDDY 1000/- VEERA SWAMY 1000/-12,300/-
08-5-13- UMA DEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 12,600/-
09-5-13- expenditure vegetables 1100/- 11,500/-
10-5-13- ADITHYA KUMAR & VARUNI 10,000/-21,500/-
11-5-13- expenditure plastic buckets and others 1000/- 20,500/-
12-5-13- RAVI KUMAR 1000/- 21,500/-
13-5-13- expenditure dobhi 500/- 21,000/-
14-5-13- SURESH REDDY 300/- AMARENDRA REDDY 200/- CHANDRA MOHAN REDDY 200/- 21,700/-
15-5-13- RAMSESH 200/- SRIHARSHA 200/- RAMMOHAN NAIDU 200/- VENKATA NAIDU 300/- 22,600/-
16-5-13- NIL
17-5-13- NIL
18-5-13- NIL
19-5-13- NIL
20-5-13- expenditure dobhi 500/- 22,100/-
21-5-13- NIL
22-5-13- NIL
23-5-13- NIL
24-5-13- NIL
25-5-13- NIL
26-5-13- NIL
27-5-13- NIL
28-5-13- NIL
29-5-13- NIL
30-5-13- NIL
31-5-13- NILSCHOOL FEES PAID  -   3,05,000/-


STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
WARDEN---------3000/-  
OFFICE Asst.-----2000/-  

on
categories: | edit post

1 Responses to ఇలా మొక్కలు నాటాము... అలా వానొచ్చింది

  1. durgeswara Says:
  2. అక్కడ జరుగుతున్న రామనామ ఫలం

     

Blog Archive

Followers