శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ( అనంతపురం )లో MBA, HEAD OF THE DEPT. గా పనిచేస్తున్న నబిరసూల్ గారు జీవనికి 5000/- విరాళం అందించారు. ఇది ఆయన రంజాన్ సందర్భంగా వారం కిందటే అందించారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.


http://www.jeevanianantapur.com/dailybalance.php

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers