గురుతుల్యులు శ్రీ అనంతయ్య గారు ( వైస్ ప్రిన్సిపాల్, AFFLATUS GLOBAL SCHOOL, ANANTAPUR ) పిల్లలకు స్పెషల్ మీల్స్ స్పాన్సర్ చేసారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 
Expenditure for Girl's Dormitory
MARCH - 2014 - 1,18,870/-
APRIL    - 2014 - 2,09,050/-
Total ................... 3,27,920/-

3150    - 3.5.14 - labor
7900    - 3.5.14 - mason labor

11000  - 4.5.14 - sand
5000    - 4.5.14 - iron windows
240      - 4.5.14 - labor
6850    - 6.5.14 - iron
2100    - 10.5.14 - labor
1400    - 12.5.14 - rod benders
3600    - 12.5.14 - mason labor
900      - 17.5.14 - labor
4400    - 17.5.14 - stones
15000  - 17.5.14 - centring 61,540/-

680      - 20.5.14 - labor
4000    - 20.5.14 - mason labor
1000    - 20.5.14 - jcb 67,220/- 
156300- 21.5.14 - steel 2,23,520/-
4500    - 22.5.14 - tractors rent 2,28,020/- 
1960    - 24.5.14 -  labor 229980/-
15000  - 24.5.14 - centring
3000    - 24.5.14 - jcb rent
9000    - 24.5.14 - mason labor 2,56,980/- 
800      - 28.5.14 - electrician labor
3300    - 28.5.14 - iron labor 2,61,080 
15400  - 29.5.14 - gravel
6850    - 29.5.14 - iron windows
4740    - 29.5.14 - paints 2,88,070/-


Total - 6,15,990/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers