అమెరికాలో ఉంటున్న శ్రీ. గోపీక్రిష్ణ శ్రీమతి ప్యారీ, వారి కుమార్తె చి.యామిని విరాళం అందించారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. దీన్ని బాలికల డార్మిటరీకి వినియోగిస్తాము. Expenditure for Girls Dormitory

MARCH - 2014 - 1,18,870/-
APRIL - 2014 - 2,09,050/-
MAY - 2014 - 2,98,860/-
JUNE - 2014 - 64,830/-

JULY - 2014

1,00,000 - 3.7.14 & 10.5.14 - cement ( amount paid today )
20,600 - 3.7.14 - flooring stones ( tandoor ) 1,20,600/-
9,000 - 7.7.14 - mason labor - 1,29,600/-
800- 8.7.14 - labor
10,907-10.7.14 - plumbing material 1,41,307/-
9800 - 12.7.14 - mason labor
1500 - 12.7.14 - plumbing labor
9000 - 12.7.14 - welding labor
400 - 12,7,14 - pvc pipe 1,62,007/-
10000-15.7.14 - pvc tank
10500 - 15.7.14 - flouring labor 1,82,507/-
2000 - 16.7.14 - tandoor tiles
1350 - 17.7.14 - iron mesh
10800 - 19.7.14 - mason labor 1,96,657/-

1750 - 21.7.14 - rod benders labor 
12500 - 26.7.14 -  mason labor 2,10,907/-
12780 - 31.7.14 - electrical material
2100 - 31.7.14 - gravel 2,25,787/-

TOTAL - 9,17,397/-

 AUGUST - 2014

11000 - 2.8.14 - mason labor 

TOTAL - 9,28,397/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers