జాంబియాలో బిజినెస్ రంగంలో ఉన్న శ్రీ.టి.నారాయణ రెడ్డిగారు, వారి తల్లిదండ్రులు శ్రీ.నరసింహారెడ్డి మరియు శ్రీమతి నారాయణమ్మ గార్ల పేరు మీద విరాళం ఇచ్చారు. ఇందుకు జీవని సంయుక్త కార్యదర్శి శ్రీ.చంద్రకాంత్ నాయుడు మరియు శ్రీ విజయ్ కిరణ్ గారు సహాయపడ్డారు. వీరందరికీ పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.ఈ విరాళాన్ని సోలార్ వాటర్ హీటర్ కోసం వాడనున్నాము.  expenditure for Girls Dormitory

MARCH - 2014 - 1,18,870/-
APRIL - 2014 - 2,09,050/-
MAY - 2014 - 2,98,860/-
JUNE - 2014 - 64,830/-
JULY - 2014 - 2,25,787/- 9,17,397/-

AUGUST - 2014

11000 - 2.8.14 - mason labor 
900 - 4.8.14 - electrician labor
7350 - 6.8.14 - paints
10300 - 9.8.14 - mason labor
300 - 10.8.14 - rod bender labor 
1120 - 11.8.14 - labor
7400 - 14.8.14 - electrical material 
3700 - 16.8.14 - bricks
8500 - 16.8.14 - mason labor
2400 - 16.8.14 - painter labor 55,270/-
1300 - 17.8.14 - bricks
1000 - 18.8.14 - white wash 57,570/-

1200 - 22.8.14 - electrical material
1500 - 22.8.14 - electrical labor 60,270/-
 

TOTAL - 9,75,367/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers