గుంటూరుకు చెందిన సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్ గోపీక్రిష్ణ గారు జీవనికి 10,000/- విరాళంగా ఇచ్చారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 
DAILY BALANCE SHEET - JUNE 2013
BALANCE AS ON 31-5-2013   22,100/-
01-6-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- DRAWN FROM SBI 25,000/-  57,100/-
02-6-13- expenditure staff salaries 10,500/- rice + grocery 20,350/- vegetables 2100/- 24,150/-
03-6-13- expenditure bathroom cleaning material 3075/- dobhi 500/- others 250/- 20,325/-
04-6-13- expenditure ata+grocery 1800/- 18,525/-
05-6-13- expenditure milk 4750/- rice ( low quality ) 3000/-  10,775/-
06-6-13- BHASKAR 1000/- SEKHAR 600/- 12,375/-
07-6-13- NIL
08-6-13- NIL
09-6-13- NIL
10-6-13-
11-6-13-
12-6-13-
13-6-13-
14-6-13-
15-6-13-
16-6-13-
17-6-13-
18-6-13-
19-6-13-
20-6-13-
21-6-13-
22-6-13-
23-6-13-
24-6-13-
25-6-13-
26-6-13-
27-6-13-
28-6-13-
29-6-13-
30-6-13-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers