నవ్వి నవ్వించిన యోగి శంకర్ గారికి పుస్తకాలంటే అమితమైన ప్రేమ. వారిమీద ప్రేమతో తమ్ముడు హర్ష జీవని పిల్లల కోసం 3250/- పంపారు. హర్ష మెయిల్ అందుకున్నపుడు పిల్లలకు బోధనాభ్యసన సామగ్రి కొంటుండటం యాదృచ్చికమే ! బోల్డన్ని చార్టులు , అక్షరమాల, వాటిని అతికించే బోర్డులు మొదలైనవి తీసుకున్నాము. శంకర్ గారిని గుర్తుచేసుకుంటూ హర్షకు పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు.... 
DAILY BALANCE SHEET - JUNE 2013
BALANCE AS ON 31-5-2013   22,100/-
01-6-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- DRAWN FROM SBI 25,000/-  57,100/-
02-6-13- expenditure staff salaries 10,500/- rice + grocery 20,350/- vegetables 2100/- 24,150/-
03-6-13- expenditure bathroom cleaning material 3075/- dobhi 500/- others 250/- 20,325/-
04-6-13- expenditure ata+grocery 1800/- 18,525/-
05-6-13- expenditure milk 4750/- rice ( low quality ) 3000/-  10,775/-
06-6-13- BHASKAR 1000/- SEKHAR 600/- 12,375/-
07-6-13- NIL
08-6-13- NIL
09-6-13- NIL
10-6-13- expenditure gas 1800/- 10,575/-
11-6-13- expenditure fodder labor and transport 3000/- note books etc 6000/- 1575/- 
12-6-13- SRIT STAFF donation 12,750/- GANESH 200/- 14,525/-
13-6-13- expenditure dhobi 500/- gas 1800/- 12,225/-
14-6-13- expenditure school bags 2500/- 9,725/-
15-6-13- UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 10,025/-
16-6-13- expenditure vegetables 1600/- 8,425/-
17-6-13- expenditure dobhi 500/- 7,925/-
18-6-13- RMH SCHOOL STAFF 2,000/- 9,925/-
19-6-13- expenditure chemical for water plant 1000/- 8,925/-
20-6-13- expenditure fodder labour and transport 1,900/- 7,025/-
21-6-13- NIL
22-6-13- NIL
23-6-13- expenditure vegetables 1300/- 5,725/
24-6-13- expenditure land line phone bill 600/-  5,125/
25-6-13- NIL
26-6-13- KUMARA SWAMY REDDY 1,000/- 6,125/-
27-6-13- expenditure note books & other stationery 2000/- 4,125/-
28-6-13- KIRAN 400/- 4,425/-
29-6-13- expenditure dobhi 1000/- 3,425/-
30-6-13- expenditure vegetables 1500/- 1,925/-


SCHOOL FEES PAID 

June 2013 - 30,000/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers