మిత్రులారా బ్రాడ్ బ్యాండ్ సౌకర్యం లేకపోవడం వల్ల కొన్ని పుట్టినరోజు వేడుకలు అప్పటికప్పుడు పోస్ట్ చేయలేకపోయాము. డాటాకార్డ్ తో ఇన్నాళ్ళు లాక్కొచ్చాము. ఇందులో ఒక్కో ఫోటో అప్లోడ్ చేయడానికి అరగంట పట్టేది. అందుకే ఇప్పుడు ఒకేసారి అన్నీ పెడుతున్నాము.  


ప్రవీణ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు happy birth day to LIKHIT PRAJWAL s/o MEDA PRASAD, Teacher, Anantapur 


DAILY BALANCE SHEET - SEPTEMBER
BALANCE AS ON 31-8-2012  29,322/-

01-9-12-  Office Asst. salary 2000/-  27,322/-
02-9-12-  expenditure hostel workers salaries 7300/-  20,022/-
03-9-12-  expenditure milk 3350/- 16,672/- 
04-9-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 26,672/-
05-9-12-  UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 26,972/-
06-9-12-  expenditure dhobi 1500/- gas 1500/- office stationery 1000/- vegetables 300/-22,672/-
07-9-12-  expenditure cleaning liquids 2300/- vegetables month bill 1760/- provisions 10,000/- 8612/-
08-9-12-  expenditure gas stove 1000/- dosa pan 1400/- 6212/- 
09-9-12-  expenditure eggs 200/- 6012/- 
10-9-12-  expenditure vegetables + medicines 500/- 5512/-
11-9-12-  VASUDEVA REDDY 5000/- 10512/-
12-9-12-  expenditure gas 2700/- 7812/-
13-9-12-  expenditure dhobi 800/- 7012/-
14-9-12-  expenditure school ties 800/- 6212/-
15-9-12-  KUMARA SWAMY REDDY 1000/- 7212/-
16-9-12-  expenditure land phone installation 1500/- 5712/-
17-9-12-  M.RAJAKUMAR REDDY 4000/- 9712/-
18-9-12-  NIL
19-9-12-  NIL
20-9-12-
21-9-12-
22-9-12- 
23-9-12-
24-9-12-
25-9-12-
26-9-12- 
27-9-12-
28-9-12- 
29-9-12-
30-9-12- 
31-9-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/- 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers