ప్రతి ఆదివారం పిల్లలతో వివిధ రంగాలవారిని కలపాలి అని అనుకున్నాం కదా. ఈ వారం శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థినులు పిల్లలతో ఆటాపాటలో పాలుపంచుకున్నారు. ఇందుకు సహకరించిన ఈశ్వరి మేడం గారికి, విద్యార్థినులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.  
DAILY BALANCE SHEET - SEPTEMBER
BALANCE AS ON 31-8-2012  29,322/-

01-9-12-  Office Asst. salary 2000/-  27,322/-
02-9-12-  expenditure hostel workers salaries 7300/-  20,022/-
03-9-12-  expenditure milk 3350/- 16,672/- 
04-9-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 26,672/-
05-9-12-  UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 26,972/-
06-9-12-  expenditure dhobi 1500/- gas 1500/- office stationery 1000/- vegetables 300/-22,672/-
07-9-12-  expenditure cleaning liquids 2300/- vegetables month bill 1760/- provisions 10,000/- 8612/-
08-9-12-  expenditure gas stove 1000/- dosa pan 1400/- 6212/- 
09-9-12-  expenditure eggs 200/- 6012/- 
10-9-12- 
11-9-12- 
12-9-12- 
13-9-12- 
14-9-12- 
15-9-12- 
16-9-12- 
17-9-12-
18-9-12- 
19-9-12-
20-9-12-
21-9-12-
22-9-12- 
23-9-12-
24-9-12-
25-9-12-
26-9-12- 
27-9-12-
28-9-12- 
29-9-12-
30-9-12- 
31-9-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/-

on
categories: | edit post

3 వ్యాఖ్యలు

 1. durgeswara Says:
 2. chaalaachakkani prayatnam
  pillalaku aasheervaadamulu

   
 3. Anonymous Says:
 4. Wonderful, great to see laughs all around. Its great initiation, keep doing it.

  I trust this effort helps both parties, kids as well students associating with society.

  Thanks for sharing.

   
 5. jeevani Says:
 6. Durgeswara garu, anon thank you

   

Blog Archive

Followers