వెజిటేరియన్ అయినా నాన్ వెజిటేరియన్ అయినా పులుసు పులుసే. ఆయన రచనలూ అంతే కమ్మటి పులుసులా ఉంటాయి. కితకితలు పెడతాయి.
సుబ్రమైన హాస్యంతో నవ్వుల పువ్వులు పూయిస్తాయి.
వారి విరాళానికి జీవని పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. DAILY BALANCE SHEET - DECEMBER
BALANCE AS ON 30-11-2012  5880/-
01-12-12- SANDHYA SAMEERA 10,000/- 15,880/-
02-12-12- expenditure staff salaries 14,000/- dhobi 500/- 1380/-
03-12-12- MANJULA 1000/- OBUL REDDY 500/- 2880/-
04-12-12-
05-12-12-
06-12-12-
07-12-12-
08-12-12-
09-12-12-
10-12-12-
11-12-12-
12-12-12-
13-12-12-
14-12-12-
15-12-12-
16-12-12-
17-12-12-
18-12-12-
19-12-12-
20-12-12-
21-12-12-
22-12-12-
23-12-12-
24-12-12-
25-12-12-
26-12-12-
27-12-12-
28-12-12-
29-12-12-
30-12-12-
31-12-12-


 SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/- 

STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers