అనంతపురంలోని శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో గత 10 రోజులుగా పెళ్ళి పుస్తకం సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది. తమిళంలో 3, తెలుగులో 2 సినిమాల్లో నటించిన రాహుల్ ఇందులో హీరో. అందాల రాక్షసిలో కూడా నటించాడట.DAILY BALANCE SHEET - DECEMBER
BALANCE AS ON 30-11-2012  5880/-
01-12-12- SANDHYA SAMEERA 10,000/- 15,880/-
02-12-12- expenditure staff salaries 14,000/- dhobi 500/- 1380/-
03-12-12- MANJULA 1000/- OBUL REDDY 500/- 2880/-
04-12-12- 30,000/- drawn from ANDHRA BANK 32,880/-
05-12-12- expenditure gas 5700/- milk 4500/- 22,680/-
06-12-12- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 22,980/-
07-12-12- expenditure provisions 9850/- vegetables 1000/-  12,130/-
08-12-12- expenditure kitchen utensils 1580/- 10,550/-
09-12-12- expenditure gas stove 2000/- 8,550/-
10-12-12- LAKSHMI TEJA 1000/- SRIT CANTEEN STAFF 880/- 10,430/-
11-12-12- MUKUNDA 2000/- 12,430/-
12-12-12- expenditure gas stove + accessories 3250/- dhobi 1000/- 8180/-
13-12-12- SURESH REDDY 300/- AMARENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- 8780/-
14-12-12- RAMSESH 200/- CHANDRA MOHAN REDDY 200/- SRIHARSHA 200/- 9380/-
15-12-12- RAM MOHAN NAIDU 200/- MANJUNATH REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 9980/-
16-12-12- VENKATA NAIDU 300/- 10,280/-
17-12-12- expenditure website development 2100/- 8180/-
18-12-12- Late SHANKAR.S 15,000/- 23,180/- expenditure vegetables 1350/-  21,830/-
19-12-12- expenditure atta 750/- 21,080/-
20-12-12- expenditure sravani medical 500/- 20,580
21-12-12-
22-12-12-
23-12-12-
24-12-12-
25-12-12-
26-12-12-
27-12-12-
28-12-12-
29-12-12-
30-12-12-
31-12-12-


 SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/-
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

on
categories: | edit post

1 Responses to సినిమా షూటింగ్లో జీవని పిల్లలు

  1. మీకు, పిల్లలకి అభినందనలు.

     

Blog Archive

Followers