శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజిలో ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్న రాజ రమాదేవి మరియు మహదేవ రెడ్డి ( బిజినెస్ ) దంపతులు జీవనికి 18,000/- విరాళం అందించారు. హాస్టల్ ప్రారంభానికి ముందురోజు అందిన ఈ విరాళంతో వంటసరుకులు కొన్నాము. రాజ రమాదేవి, మహదేవ రెడ్డి దంపతులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 

DAILY BALANCE SHEET - AUGUST
BALANCE AS ON 31-7-2012 7,316/-

01-8-12-  Office Asst. salary 1000/- 6,316/-
02-8-12- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 6,616/-
03-8-12- KIRAN 200/- VARAPRASAD 100/- 6,816/-
04-8-12-
05-8-12- 
06-8-12- 
07-8-12-
08-8-12-
09-8-12-
10-8-12-
11-8-12-
12-8-12-
13-8-12-
14-8-12-
15-8-12- 
16-8-12-
17-8-12-
18-8-12- 
19-8-12-
20-8-12- 
21-8-12- 
22-8-12-
23-8-12-
24-8-12-
25-8-12- 
26-8-12-
27-8-12- 
28-8-12-
29-8-12-
30-8-12-
31-8-12- 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers