హైదరాబాద్‌లో జడ్జిగా రిటైర్ అయిన శ్రీ చింతా రామిరెడ్డి మరియు శ్రీమతి చింతా సరోజమ్మ గార్లు విరాళం అందించారు. ఇందుకు సహకారం అందించిన రిటైర్డ్ అధికారి జి.ఆర్.ఎస్. రెడ్డి గారికి, ఆలిండియా రేడియోలో పనిచేస్తున్న నాగేశ్వర రెడ్డి గారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. జి.ఆర్.ఎస్.రెడ్డిగారు ఇదివరకే 2 లక్షలు విరాళం ఇప్పించారు. 

Expenditure for Girl's Dormitory
MARCH - 2014 - 1,18,870/- 

APRIL - 2014

52050 - 04.4.14 - steel
2400   - 06.4.14 - rod benders labor
3500   - 07.4.14 - labor for mason

2050   - 08.4.14 - labor
5600   - 12.4.14 - centring labor 
25000 - 13.4.14 - sand
4550   - 13.4.14 - labor for mason
1200   - 14.4.14 - labor
5000   - 15.4.14 - sand 
11000 - 19.4.14 - sand filling in basement  
3000   - 20.4.14 - sand
150     - 24.4.14 -diesel for concrete mixture
16200 - 25.4.14 - iron 
6800   - 27.4.14 - mason labor
250     - 27.4.14 - labor
3600   - 28.4.14 - gravel
5200   - 28.4.14 - centring
3200   - 29.4.14 - box labor
2100   - 29.4.14 - JCB rent
8000   - 29.4.14 - sand 
9000   - 30.4.14 - sand

2,88,720 - total

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers