ఆదివారం ఆటవిడుపుగా బాలికల డార్మిటరీకి శ్రమదానం చేస్తున్న పిల్ల సైన్యం.
Expenditure for Girl's Dormitory
MARCH - 2014 - 1,18,870/- 

APRIL - 2014

52050 - 04.4.14 - steel
2400   - 06.4.14 - rod benders labor
3500   - 07.4.14 - labor for mason

2050   - 08.4.14 - labor
5600   - 12.4.14 - centring labor 
25000 - 13.4.14 - sand
4550   - 13.4.14 - labor for mason
1200   - 14.4.14 - labor
5000   - 15.4.14 - sand
11000 - 19.4.14 - sand filling in basement

2,31,220 - total

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers