శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‌గా పనిచేస్తున్న శ్రీ భానుప్రకాష్ రెడ్డి మరియు శ్రీమతి కళ్యాణి గార్ల కుమార్తె రెండవ పుట్టినరోజును జీవనిలో జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు 5000/- విరాళం అందించారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.


Expenditure for Girl's Dormitory

2700  - 15.3.14 - stones
2350  - 16.3.14 - JCB rent
960    - 17.3.14 - labor for shaping pits
480    - 18.3.14 - labor for shaping pits
790    - 19.3.14 - labor for shaping pits
14840- 20.3.14 - steel purchage
2350  - 21.3.14 - stones 

3200  - 22.3.14 - labor for rod benders
51800- 25.3.14 - cement
19000- 30.3.14 - sand 
1300  - 30.3.14 - labor
500    - 30.3.14 - miller diesel
13800- 30.3.14 - gravel
 

1,14,070 - Total

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers