అమెరికాలో ఉంటున్న శ్రీమతి రాధ, శ్రీ మాధవ్ మాచవరం దంపతులు విరాలం అందించారు. ఇందుకోసం బెంగళూరులో ఉంటున్న వారి సోదరి ఉమ గారు చాలా శ్రమ తీసుకున్నారు. వీరందరికీ పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 
Expenditure for Girl's Dormitory
MARCH - 2014 - 1,18,870/- 

APRIL - 2014

52050 - 04.4.14 - steel
2400   - 06.4.14 - rod benders labor
3500   - 07.4.14 - labor for mason

2050   - 08.4.14 - labor

1,78,870 - Total
 
 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers