గూగూల్, హైదరాబాద్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పనిచేస్తున్న పవన్ గారు విరాళం అందించారు. వారు జీవని ఆవిర్భావం నుంచీ కూడా సహాయసహకారాలు అందిస్తున్నారు. పవన్‌గారిని పరిచయం చేసింది సోదరుడు చంద్రకాంత్ ( జీవని సంయుక్త కార్యదరర్శి ) వీరిద్దరికీ పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.


Expenditure for Girl's Dormitory

2700  - 15.3.14 - stones
2350  - 16.3.14 - JCB rent
960    - 17.3.14 - labor for shaping pits
480    - 18.3.14 - labor for shaping pits
790    - 19.3.14 - labor for shaping pits
14840- 20.3.14 - steel purchage
2350  - 21.3.14 - stones 

3200  - 22.3.14 - labor for rod benders
51800- 25.3.14 - cement
19000- 30.3.14 - sand 
1300  - 30.3.14 - labor
500    - 30.3.14 - miller diesel
13800- 30.3.14 - gravel
4800  - 30.3.14 - labor  

1,18,870 - Total
---------------------------------------------


APRIL - 2014

52050 - 04.4.14 - steel

1,70,920 - Total

 

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers